Integritetspolicy & GDPR

Personuppgifter, integritetspolicy och GDPR

Styrelsen är enligt Lagen om Fiskevårdsområden 1981:533 och stadgarna skyldiga att svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell, vilket innebär att även personuppgifter lagras i databasen.

Personuppgifterna används uteslutande för administration av utskick mm till fiskerättsinnehavare.

Personuppgifterna skyddas från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse genom kontinuerligt vidtagande av rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Personuppgifter behålls så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Samtycke till fortsatt behandling av personuppgifter kan återkallas när som helst, men ett återkallande av samtyckte påverkar inte den behandling som får göras utan samtycke eller som måste göras för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig, få besked om vilka personuppgifter som föreningen har om dig och hur de behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om dig. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har personuppgiftsansvarig rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran.

En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla fastighetsbeteckning, personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. PDF-fil med ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till personuppgiftsansvarig via mail till info@fiskailofsdalenglote.se.

Fiskevädret

LOFSDALEN