FAQ

Får man fiska utan fiskekort?

Barn upp till 15 år får fiska utan fiskekort. Alla andra måste lösa fiskekort.

Får man pengarna tillbaka om det inte är is på sjöarna?

Nej föreningen lämnar ingen ”isgaranti” och det går utmärkt att fiska även om isen inte har lagt.

Får man lägga ut extraspön när man fiskar?

Nej man får bara fiska med ett redskap åt gången, ett utlagt spö räknas som ståndkrok.

Vilka regler gäller i Sörvallen-Mellanåsen Naturreservat?

Det råder restriktioner inom Sörvallen-Mellanåsen Naturreservat. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:
plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
framföra motordrivet fordon på barmark (se länk vad som gäller snöskoteråkning)
elda, annat än med medhavd ved

Mer information om Sörvallen-Mellanåsen Naturreservat hittar du här!

Gör ni utsättning av fisk?

Föreningen gör årligen stödutsättning av öring och röding enligt beslutad utsättningsplan.

Var och när sätter ni ut fisk?

Var och när stödutsättning görs är information som föreningen inte lämnar ut eftersom fiskarna behöver ro för acklimatisering en tid efter utsättning. De behöver lära sig jaga och finna föda eftersom de under hela sitt liv levt i kassar.

Vilka vatten rekommenderar ni för flugfiske?

Ett lämpligt vatten för flugfiske är Ol-Hanstjärn i fiskevårdsområdets östligaste del.

Har ni någon fiskeguide?

Föreningen har ingen egen fiskeguide men det finns privata företag som erbjuder guidning. Se lofsdalen.com

Vad händer om jag bryter mot fiskevårdsområdets regler?

Den som ertappas med att bryta mot fiskevårdsområdets regler t ex fiskar med flera spön, lägger nät där det råder nätförbud, fiskar under förbudstid påförs en kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek är 5 % av basbeloppet och summan bestäms på årsmötet.

Vem kan bli medlem i Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde?

Ägande av en fastighet som ingår i föreningen ger automatiskt medlemskap. Om fastigheten ägs gemensamt av flera personer betraktas dessa som en medlem i föreningen.

Vad händer om jag bryter mot lagen om fiskevårdsområden?

Den som bryter mot lagen om fiskevårdsområden t ex genom att fiska utan fiskekort, fiska med otillåtna redskap kan dömas till fängelse i högst 6 månader. Dessutom kan all utrustning som används vid det olagliga fisket, beslagtas.

Hur får man fiskerätt i fiskevårdsområdet?

Fiskerätten är ovillkorligen knuten till fastigheten och gäller endast person/-er som är mantalsskriven/-na på fastigheten. Ägande av fiskerätt är skilt från ägande av vatten eller strand. Det innebär att vatten- eller strandägare inte självklart är fiskevattenägare, motsvarande att fastighet utan uppenbar vattenkontakt kan ha fiskerätt.

Har jag rösträtt på föreningens årsmöte när jag köpt fiskekort?

Nej ett fiskekort innebär inte att man är medlem i föreningen eftersom medlemskapet i en FVOF (fiskevårdsområdesförening) är knutet till ägandet av en fastighet. Endast fiskerättsinnehavare har rätt att delta på årsmöten och rösta.

Hur vet jag om min fastighet har fiskerätt?

Rätten till fiske måste vara inskriven i Lantmäteriets fastighetsregister för att gälla. Förändring av fiskerätt kan endast ske genom förrättning av Lantmäteriet.

Får jag som fiskerättsinnehavare fiska gratis i området?

Nej, att man äger en fiskerätt innebär inte att man får fiska ”gratis”. Enligt stadgarna (§ 8) ska ”medlem som bedriver fiske … lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar”.

När brukar isen lägga på Lofssjön?

I den uppdämda delen av Lofssjön (ungefär i jämnhöjd med återvinningsstationen) brukar isen lägga i slutet av oktober-november. I den övre delen brukar isen lägga runt Lucia.

När brukar isen lägga på mindre sjöar och tjärnar?

På mindre sjöar och tjärnar brukar isen lägga i slutet av oktober-i början av november.

När är det fiskeförbud?

Föreningen har inga förbudstider men under hösten när fisken leker i bäckar och åar är det fiskeförbud i allt rinnande vatten från den 1 september till den 31 oktober. Detta inkluderar 200 meter från in- och utlopp i sjöar.

Hur djup är Lofssjön?

Där Lofssjön är som djupas är det ca 55 m.

Finns det en djupkarta över Lofssjön?

Ja det finns djupkarta över Lofssjön, både papperskarta och digital karta.

Var kan man köpa djupkartan över Lofssjön?

Djupkartan kan köpas hos återförsäljare.

Var kan man köpa fiskekort?

Du kan köpa fiskekort på iFiske.se och hos våra återförsäljare.